ලකුණු පුවරුව
තරඟ ගණන
8
8
9
9
8
ජයග්‍රහණ
6
5
4
3
2
පරාජයන්
1
2
5
6
6
ජය පරාජයෙන් තොර
1
1
0
0
0
විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ලකුණු
26
22
16
12
8
SMS / IVR / WEB
17
11
16
10
9
Golden Buzzer
25
20
20
10
0
එකතුව
68
53
52
32
17
ප්‍රථිපල සටහන
Battle 25 - 29 APR 2017
Sooryans Vs Shakyans - සූර්යන්ස් Vs ශාක්‍යන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
නර්තනවරය
ගායනවරය
ස්වයංවරය
Super Battle Round
Battle 24 - 22 APR 2017
Ravans Vs Mayans - රාවන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Ravans - රාවන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
167
163
නර්තනවරය
38
40
ගායනවරය
45
40
ස්වයංවරය
39
38
Super Battle Round
45
45
Battle 23 - 08 APR 2017
Shakyans Vs Mayans - ශාක්‍යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
142
132
නර්තනවරය
33
33
ගායනවරය
36
32
ස්වයංවරය
34
31
Super Battle Round
39
36
Battle 22 - 01 APR 2017
Sooryans Vs Shakyans - සූර්යන්ස් Vs ශාක්‍යන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
156
154
නර්තනවරය
38
40
ගායනවරය
36
38
ස්වයංවරය
37
36
Super Battle Round
45
40
Battle 21 - 25 MAR 2017
Ravans Vs Mayans - රාවන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Mayans - මායන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
136
142
නර්තනවරය
29
37
ගායනවරය
36
33
ස්වයංවරය
33
32
Super Battle Round
38
40
Battle 20 - 18 MAR 2017
Aryans Vs Sooryans - ආර්යන්ස් Vs සූර්යන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
139
144
නර්තනවරය
32
35
ගායනවරය
37
40
ස්වයංවරය
32
39
Super Battle Round
38
30
Battle 19 - 11 MAR 2017
Aryans Vs Mayans - ආර්යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Mayans - මායන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
142
156
නර්තනවරය
39
45
ගායනවරය
32
35
ස්වයංවරය
34
36
Super Battle Round
37
40
Battle 18 - 04 MAR 2017
Mayans Vs Ravans - මායන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Ravans - රාවන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
144
158
නර්තනවරය
35
45
ගායනවරය
35
36
ස්වයංවරය
29
37
Super Battle Round
45
40
Battle 17 - 25 FEB 2017
Shakyans Vs Aryans - ශාක්‍යන්ස් Vs ආර්යන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
150
149
නර්තනවරය
37
38
ගායනවරය
38
37
ස්වයංවරය
30
36
Super Battle Round
45
38
Battle 16 - 18 FEB 2017
Sooryans Vs Mayans - සූර්යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
154
141
නර්තනවරය
38
37
ගායනවරය
45
36
ස්වයංවරය
35
30
Super Battle Round
36
38
Battle 15 - 11 FEB 2017
Shakyans Vs Ravans - ශාක්‍යන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
158
150
නර්තනවරය
45
45
ගායනවරය
36
37
ස්වයංවරය
37
30
Super Battle Round
40
38
Battle 14 - 04 FEB 2017
Sooryans Vs Shakyans - සූර්යන්ස් Vs ශාක්‍යන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
140
145
නර්තනවරය
30
38
ගායනවරය
36
36
ස්වයංවරය
36
32
Super Battle Round
38
39
Battle 13 - 28 JAN 2017
Shakyans Vs Aryans - ශාක්‍යන්ස් Vs ආර්යන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
146
130
නර්තනවරය
45
34
ගායනවරය
32
31
ස්වයංවරය
33
34
Super Battle Round
36
31
Battle 12 - 21 JAN 2017
Mayans Vs Ravans - මායන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Ravans - රාවන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
136
150
නර්තනවරය
33
40
ගායනවරය
30
33
ස්වයංවරය
37
32
Super Battle Round
36
45
Battle 11 - 14 JAN 2017
Sooryans Vs Ravans - සූර්යන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
155
149
නර්තනවරය
35
33
ගායනවරය
45
35
ස්වයංවරය
37
36
Super Battle Round
38
45
Battle 10 - 07 JAN 2017
Aryans Vs Ravans - ආර්යන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Aryans - ආර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
150
149
නර්තනවරය
34
33
ගායනවරය
38
38
ස්වයංවරය
39
38
Super Battle Round
39
40
Battle 9 - 24 DEC 2016
Shakyans Vs Mayans - ශාක්‍යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
153
150
නර්තනවරය
45
39
ගායනවරය
33
38
ස්වයංවරය
36
36
Super Battle Round
39
37
Battle 8 - 17 DEC 2016
Sooryans Vs Shakyans - සූර්යන්ස් Vs ශාක්‍යන්ස්
ජය පරාජයෙන් තොරයි
154
154
නර්තනවරය
37
45
ගායනවරය
38
33
ස්වයංවරය
34
36
Super Battle Round
45
40
Battle 7 - 10 DEC 2016
Aryans Vs Mayans - ආර්යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Mayans - මායන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
140
141
නර්තනවරය
34
37
ගායනවරය
37
33
ස්වයංවරය
31
36
Super Battle Round
38
35
Battle 6 - 03 DEC 2016
Sooryans Vs Ravans - සූර්යන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
154
145
නර්තනවරය
35
38
ගායනවරය
37
36
ස්වයංවරය
45
33
Super Battle Round
37
38
Battle 5 - 26 NOV 2016
Shakyans Vs Mayans - ශාක්‍යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Shakyans - ශාක්‍යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
150
134
නර්තනවරය
38
35
ගායනවරය
35
32
ස්වයංවරය
37
29
Super Battle Round
40
38
Battle 4 - 19 NOV 2016
Aryans Vs Sooryans - ආර්යන්ස් Vs සූර්යන්ස්
TEAM Aryans - ආර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
145
131
නර්තනවරය
37
32
ගායනවරය
37
33
ස්වයංවරය
38
34
Super Battle Round
33
32
Battle 3 - 12 NOV 2016
Aryans Vs Ravans - ආර්යන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Ravans - රාවන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
130
132
නර්තනවරය
29
37
ගායනවරය
33
31
ස්වයංවරය
34
27
Super Battle Round
34
37
Battle 2 - 05 NOV 2016
Sooryans Vs Mayans - සූර්යන්ස් Vs මායන්ස්
TEAM Sooryans - සූර්යන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
130
127
නර්තනවරය
29
30
ගායනවරය
31
35
ස්වයංවරය
35
27
Super Battle Round
35
35
Battle 1 - 29 OCT 2016
Shakyans Vs Ravans - ශාක්‍යන්ස් Vs රාවන්ස්
TEAM Ravans - රාවන්ස් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
133
136
නර්තනවරය
30
36
ගායනවරය
36
31
ස්වයංවරය
32
36
Super Battle Round
35
33
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top