ඔබේ වටිනා මනාපය පළකරන අයුරු

ඔබ කැමතිම නර්තන තරු යුගලය නම් කොට HM (හිස්තැනක්) අදාල කණ්ඩායම් කේතය සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.
ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 සිට බදාදා උදෑසන 9.00 තෙක් මනාප ප්‍රකාශ කිරීමට විවෘතව පවතී.

උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි සමඟ විශ්ව නම් HM (හිස්තැනක්) US ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

මාධවී ඇන්තනී සමඟ අමේෂ් නම් HM (හිස්තැනක්) MA ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

රීතූ ආකර්ෂා සමඟ සිතුම් නම් HM (හිස්තැනක්) RA ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

අශේන් සිරිවර්ධන සමඟ දිනෙති නම් HM (හිස්තැනක්) AD ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

අමන්දා සිල්වා සමඟ සහන් නම් HM (හිස්තැනක්) AS ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නැත්නම් අපගේ www.hirumegastars.lk හෝ www.hirutv.lk වෙබ් පිටුවට පිවිස ඔබේ මනාපය පලකරන්න.
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top