ඔබේ වටිනා මනාපය පළකරන අයුරු

ඔබ කැමතිම නර්තන තරු යුගලය නම් කොට HM (හිස්තැනක්) අදාල කණ්ඩායම් කේතය සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.
ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 සිට බදාදා උදෑසන 9.00 තෙක් මනාප ප්‍රකාශ කිරීමට විවෘතව පවතී.

අකලංක ගනේගම සමඟ නටාලියා නම් HM (හිස්තැනක්) AG ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

චතු රාජපක්ෂ සමඟ කල්ප නම් HM (හිස්තැනක්) CP ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

චුලක්ෂි රණතුංග සමඟ බාස්කර් නම් HM (හිස්තැනක්) CR ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

සචිනි දිල්හාරා සමඟ භාතිය නම් HM (හිස්තැනක්) SD ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නිලූෂි පවන්යා සමඟ ලහිරු නම් HM (හිස්තැනක්) NP ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

මාධවී ඇන්තනී සමඟ අමේෂ් නම් HM (හිස්තැනක්) MA ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

කාවිංග පෙරේරා සමඟ ඉසුරි නම් HM (හිස්තැනක්) KP ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නැත්නම් අපගේ www.hirumegastars.lk හෝ www.hirutv.lk වෙබ් පිටුවට පිවිස ඔබේ මනාපය පලකරන්න.
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top