ඔබේ වටිනා මනාපය පළකරන අයුරු

ඔබ කැමතිම නර්තන තරු යුගලය නම් කොට HM (හිස්තැනක්) අදාල කණ්ඩායම් කේතය සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් සමඟ කවිඳු නම් HM (හිස්තැනක්) SP ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

ඩිෂ්නි රාජපක්ෂ සමඟ ලලිත් නම් HM (හිස්තැනක්) DR ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නැත්නම් අපගේ www.hirumegastars.lk හෝ www.hirutv.lk වෙබ් පිටුවට පිවිස ඔබේ මනාපය පලකරන්න.
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top