ඔබේ වටිනා මනාපය පළකරන අයුරු

ඔබ කැමතිම නර්තන තරු යුගලය නම් කොට HM (හිස්තැනක්) අදාල කණ්ඩායම් කේතය සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.
ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 සිට බදාදා උදෑසන 9.00 තෙක් මනාප ප්‍රකාශ කිරීමට විවෘතව පවතී.

ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් සමඟ කවිඳු නම් HM (හිස්තැනක්) SP ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

කැලුම් ශ්‍රී සමඟ අශානි නම් HM (හිස්තැනක්) KS ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

තරින්දි ප්‍රනාන්දු සමඟ හසින්ත නම් HM (හිස්තැනක්) TP ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

ඩිෂ්නි රාජපක්ෂ සමඟ ලලිත් නම් HM (හිස්තැනක්) DR ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

ඉරේෂා අසංකි සමඟ සලා නම් HM (හිස්තැනක්) IA ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නැත්නම් අපගේ www.hirumegastars.lk හෝ www.hirutv.lk වෙබ් පිටුවට පිවිස ඔබේ මනාපය පලකරන්න.
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top