ඔබේ වටිනා මනාපය පළකරන අයුරු

මේනකා - රනිල් නම් HMS 1 ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

අනුජ් - දුෂේනි නම් HMS 2 ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

කාවිංග - තාරුකා නම් HMS 3 ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නුවන් - ශෙහානි නම් HMS 4 ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නිලංග - රිතු නම් HMS 5 ලෙස සඳහන් කොට 7766 ට SMS කර ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.

නැත්නම් අපගේ www.hirumegastars.lk හෝ www.hirutv.lk වෙබ් පිටුවට පිවිස ඔබේ මනාපය පලකරන්න. Hiru MEGAStars Facebook පිටුවට පිවිස ඔබේ මනාපය පලකිරීමට Like කරන්න.
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top